به نقل از انجمن ارگانیک:

در پی انتشار خبر آلودگی های شیرهای تولیدی درکشور به سم آفلاتوکسین رئیس انجمن ارگانیک ایران دو برند زیر مجموعه انجمن ارگانیک ایران ؛ لبنیات کوهپناه و آقای طبیعی  به همراه سه برند متفرقه از شیرهای رایج بازار را به آزمایشگاه ارسال نمود.

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش:
در برند کوهپناه و برند آقای طبیعی مورد آلودگی به آفلاتوکسین مشاهده نگردید و میزان آفلاتوکسین نزدیک به صفر برای هر دو برند گزارش شده است.

در خصوص سه برند شیر که به صورت تصادفی از بازار انتخاب گردیدند میزان آفلاتوکسین به شرح ذیل مشاهده گردید:
1-    نمونه اول : 71.99 ppt
2-    نمونه دوم : 54.22 ppt
3-    نمونه سوم : 36.34 ppt

لازم به ذکر است که استاندارد حد مجاز اروپا برای آفلاتوکسین کمتر از ppt  100 می باشد.